image001

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach. W tym roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.”

Wiele osób jest ofiarą przemocy domowej. Osoby te bardzo często są pozostawione same sobie i codziennie znoszą przemoc ze strony swoich bliskich. Nie mają jak poprosić
o pomoc. Dlatego też z myślą o nich powstał międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”.

Jak zachować się, gdy ktoś pokaże nam taki znak?

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” to dyskretny sygnał, który mogą wykorzystać osoby doświadczające przemocy w domu. Znak ten informuje drugą osobę, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ten jest wezwaniem o pomoc, który ze względu na swój międzynarodowy charakter, jest zrozumiały na całym świecie, gdyż przełamuje barierę językową oraz kulturową.

Poza tym nie jest konieczny tutaj bliski kontakt z drugą osobą, ponieważ można go pokazać nawet przez okno albo w Internecie.

Jak wykonać znak „POMÓŻ MI”?

Wykonanie tego międzynarodowego znaku jest bardzo łatwe.

Wystarczy pokazać otwartą dłoń, a następnie złożyć dłoń w pięść, chowając kciuk do środka.

image003

Co zrobić, gdy ktoś pokaże nam znak „POMÓŻ MI”?

Kiedy ktoś pokaże nam ten znak, nie można dawać żadnych oznak, że coś jest nie tak, a przeważnie w sytuacji, gdy obserwuje nas osoba, która może być potencjalnym oprawcą. Przez to ofiara mogłaby zostać narażona na dodatkowe konsekwencje. W takiej sytuacji należy zakończyć spotkanie albo rozmowę tak, jakby nic się nie stało. Następnie należy skontaktować się z policją pod numerem 112 oraz poinformować ją, że dana osoba w taki sposób poprosiła nas o pomoc.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze

Ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY

Pt. ,, STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ, REAGUJ!

Którego głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy.

stop prz

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze.

Prace należy składać od 25.10.2021r. do 19.11.2021r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, ul. Duboisa 14.

Prace zwycięzców zostaną wykorzystane w broszurze promującej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Regulmin konkursu

Od dnia 10.08.2021r. można składać wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Po skierowania należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , od poniedziałku do piątku , w godzinach 7:30-15:30. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i wysokość dochodu ( zaświadczenie o zarobkach , decyzja ZUS/KRUS o wysokości renty/emerytury).

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynoszą :

- dla osoby samotnie gospodarującej : 1542,20 zł

- dla osoby w rodzinie : 1161,60 zł.

                                                                                       Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                          pracownik socjalny GOPS

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02.