TELEOPIEKA DOMOWA

Gmina Czeremcha realizuje Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Partnerami 35 Gmin, w tym Gmina Czeremcha,
a Realizatorami: 33 lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz 2 centra usług społecznych,
 w tym Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Czeremsze.

Gmina Czeremcha otrzymała dofinansowanie na kwotę  482 831,80 zł.  Całkowita wartość projektu 44 712 987,40 zł.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2027r.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Ze wsparcia będą mogli korzystać mieszkańcy gminy Czeremcha, potrzebujący wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu i spełniający, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat.

Wsparciem planuje się objąć łącznie 10 osób.

Gmina Czeremcha oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze w ramach Programu Teleopieki domowej będą świadczyć  usługi:

  • opiekuńcze;
  • teleopiekuńcze