Strategicznym celem programu  jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. Poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

            Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

            Aby skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu ,,Wspieraj Seniora", osoba starsza 70 lat i więcej powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, jest to nr 22 505 1111 . Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

            Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

            Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze po uprzednim złożeniu wniosku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Druk wniosku można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, bądź pobrać klikając w poniższy link

Formularz wniosku czyste powietrze

Mieszkańców gminy Czeremcha zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów społecznych w gminie Czeremcha. Kwestionariusz ankiety będzie dostępny przynajmniej do 20 lutego 2021 r.

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu!

https://forms.gle/f7fUj7PVLJPNeJT78

Mieszkańców gminy Czeremcha zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów społecznych w gminie Czeremcha. Kwestionariusz ankiety będzie dostępny przynajmniej do 20 lutego 2021 r.

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu!

https://forms.gle/vcjSBFpBt1oUCkpz6

Od dnia 26 listopada 2020 roku zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy z “Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020" ( tzw. “dary”) i obecnie wynosi:

• 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wnioski nadal można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze , od poniedziałku ,tj. 30 listopada 2020r.

Agnieszka Tomaszkiewicz

pracownik socjalny