W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czeremsze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych z którym można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Z mocy prawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

dopełnienia obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zadań w szczegółowości wynikających z:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023r poz. 901 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2023r poz.390 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( dz. U. z 2023r poz. 1993)
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2023r poz. 810 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2023r poz.1335 )
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r poz. 1249 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023r poz. 1426 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2016r o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2023r poz. 1923 )
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( dz. U. z 2023r poz. 2151)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( dz. U. z 2022r poz.2123 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. z 2022r poz.1812 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2023r poz. 605 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r poz. 100 ze zm.)
 • Uchwała Nr 149 rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze , Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • ograniczenia  przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik GOPS