Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż podmiotem dokonującym sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu naszej Gminy jest firma ENERGO Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski.

Podstawą do dokonania zakupu ww. paliwa stałego jest zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.).

Wniosek o wydanie ww. zaświadczenia dostępny jest od w wersji elektronicznej, w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze pok. Nr 2. Wnioski można składać od 28 listopada 2022 r.

Do wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236):

1) w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. – tj. 1500 kg;

2) w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. – tj. 1500 kg.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pok. Nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ePUAP: /GOPSczeremcha/skrytka Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wójt wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów określonych w ustawie tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r.

Próbki paliwa stałego tj. węgla grubego i ekogroszku można obejrzeć w Urzędzie Gminy Czeremcha, pok. Nr 4 i 5 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30. W załączeniu również zdjęcie podglądowe.

wegiel1 DSC 0006